tisdag 25 oktober 2011

Påminnelse om kursenkäter

Hej!
Jag vill påminna om att ni fyller i kursenkäterna som (oftast) finns i de kurser ni läser. Få svar kan ge en skev bild av kursen, och resultera i att dåliga beslut om förändringar tas eller att bra beslut om förändringar inte tas.
Mvh Björn

fredag 21 oktober 2011

DM1578 Proint - deadline på måndag

Hej.

Ni ska göra flera olika saker inför proint-seminarium 1, och första steget är att fylla i en enkät som finns i Bilda. Eftersom endast ca 10% av de som läser kursen har gjort det skickar jag detta mail som påminnelse.

Deadline för förberedelserna inför proint-seminarium 1 infaller nu på måndag vid lunch.

Om du inte förstår något av det jag skriver ovan bör du ladda ner instruktionerna som finns i Bilda (Dokument/Seminarium 1/1110 Sem 1 instruktioner.pdf).

Hälsningar

/Daniel Pargman

---
The message is sent from the event DM1578 Programintegrerande kurs 2011/2012.

fredag 14 oktober 2011

DM1578 Instruktioner till Proint seminarium 1

Hej.

Tidigare i veckan fick ni information om vilka grupper ni tillhör och när dessa grupper ska träffas i samband med årets första seminarium i den programintegrerande kursen (DM1578).

Nedan följer instruktionerna till seminarium 1 som (lång) text samt som bilaga till detta mail (pdf-fil, trevligare formaterat och lättare att läsa). Om du tappar bort detta mail finns instruktionerna även tillgängliga i Bilda (Dokument/Seminarium 1) samt på kursbloggen (dm1578.blogspot.com)

Hälsningar

/Daniel Pargman


--------------------

DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik – 2011/2012 – seminarium 1 (oktober/november 2010)

Seminarierna i DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik består dels av 1) en återkommande uppgift som går ut på att reflektera över de kurser man läst under perioden, samt 2) en tematisk extrauppgift som brukar variera från gång till gång.

De två fasta extrauppgifterna till seminarium 2 (meritportföljer) och seminarium 4 (studiebesök) kompletteras av årets tema som behandlas på seminarium 1 och 3. Årets tema (2011/2012) är "prokrastinering".

Till seminarium 1 ska du göra fem saker:
1. Läsa igenom detta dokument noggrant.
2. Göra prokrastineringstestet som finns i Bilda (se instruktionerna nedan)
3. Läsa dessa texter:
• Wikipedia om:
Prokrastinering
Student syndrome
Cramming
• Ett utdrag från boken "Gör det nu! – förhalarens, uppskjutarens och den senfärdiges handbok" ["The procrastinator's handbook: Mastering the art of doing it now"], Rita Emmett, 2000. Texten är en bra introduktion till ämnet (om än lite klämkäck). Texten finns tillgänglig i Bilda, se: Bilda/DM1578 Proint 2010-2011/Dokument/Seminarium 1/Emmett.pdf
4. Skriva ett Reflektionsdokument. Detta reflektionsdokument ska innehålla två delar; en reflektionsdel och en temadel. Se vidare instruktioner nedan.
5. Ladda upp ditt Reflektionsdokument i Bilda (så att övriga deltagare i din grupp kan ta del av dokumentet) samt även läsa övriga gruppdeltagares Reflektionsdokument.

Allmänt
---------
Tidigare teman i den programintegrerande kursen har till exempel varit:
- Anställningsbarhet (om relationen mellan utbildningen och arbetslivet) – läsåret 2010/2011.
- Kulturer och ethos för teknologer, KTH-teknologer och medieteknikteknologer (2009/2010) (http://www.csc.kth.se/utbildning/kth/kurser/DM1578/integmed09/examination0910/0910-sem2/)
- Varför du valde att läsa medieteknik och hur utbildningen hittills har motsvarat dina förväntningar.


Allmänt om din arbetsinsats i denna kurs
-----------------------------------------------
Förra året bestod en del av förberedelserna till ett seminarium (seminarium 3) av att lyssna på en sommarpratare (Johan Lindeberg, ursprungligen sänt i SR P1 21 juli 2009). Många tyckte det var ett tänkvärt och bra sommarprat. Vissa klagade över att det tog en timme att lyssna på det.

Denna kurs är speciell. Den går på 1/25-delsfart i tre år. Kursen är 7 hp och detta "ska" motsvaras av en arbetsinsats på ca 185 timmar eller 15+ timmar per period/kvartal (1.5 hp motsvaras av en veckas heltidsstudier = 40 timmar). Ur detta perspektiv är arbetsinsatsen i denna kurs knappast betungande – det är svårt att tro att någon enda student lägger tillnärmelsevis så mycket tid till varje tillfälle!

Årets tema – prokrastinering
---------------------------------
Från Nationalencyclopedin:
Prokrastinera – uppskjuta till morgondagen, en annan dag eller en senare tidpunkt; fördröja.

"Nothing is so fatiguing as the eternal hanging on of an uncompleted task" – William James

"One of the greatest labor-saving inventions of today is tomorrow" – Vincent T. Foss

"I'm going to stop putting things off, starting tomorrow!" – Sam Levenson

Prokrastinering är glappet mellan intention och handling. Enligt vetenskapliga studier prokrastinerar 80-95% av alla studenter och prokrastinering är speciellt vanligt just vad beträffar universitetsstudier. Det finns studier som menar att studenter kan lägga en avsevärd del – uppåt en tredjedel av dagen – på att göra "annat" (undvika att göra det de egentligen "borde" göra).

Inom ramen för denna kurs är vi lärare osäkra på exakt hur många gånger vi har läst att "nästa period ska jag börja läsa tidigare" och andra snarlika utfästelser. Årets tema handlar därför om (nästan) allas vår vana att fördröja och uppskjuta saker till morgondagen – fastän vi vet att vi borde göra dem idag!

I årets omgång av proint-kursen kommer vi alltså att läsa om prokrastinering, reflektera över (och skriva om) våra egna prokrastineringspraktiker, samt senare även ta del av råd och tips för att övervinna eller åtminstone minska och kontrollera våra prokrastineringstendenser.

Det allra första du ska göra inför seminarium 1 är att genomföra de två test som finns upplagda i Bilda (Bilda/Innehåll/Enkät 1). Det första testet är gjort av den främste prokrastineringsexperten i världen, Piers Steel. Räkna ihop summan av dina svar för att få reda på om du är en notorisk, eller bara en genomsnittlig prokrastinerare. Eftersom vi är speciellt intresserade av medieteknikens roll består den andra enkäten (Bilda/Innehåll/Enkät 2) om frågor angående detta.

Observera att du inte är anonym när du svarar på enkäterna eftersom vi behöver kunna pricka av vilka som har fyllt i dem.

I instruktionerna till seminarium 3 om ett halvår kommer vi att återkomma till och informera er om resultaten av denna enkät. Vi kommer även att ta resultaten av enkäten (och övriga moment i årets prointkurs) i beaktande när vi diskuterar upplägg och förändringar av kurser framöver!


1) Reflektionsdokumentet; reflektionsdelen (skrivuppgift 1/2)
----------------------------------------------------------------------
Det är svårt att besvara frågor där man ska avgöra nyttan av en viss kurs långt innan man har en aaaning om vad man vill bli och vad man vill jobba med när man är färdig med sin utbildning. Tanken är inte heller att denna kurs ska utgöra en "extra kursutvärdering" av de kurser ni har läst. På senare tid har vi därför valt att i högre utsträckning lägga tyngdpunkten på att låta er vända blicken inåt och i lite friare former funderar över eget lärande, lärprocessen, när/var du lär dig bättre respektive sämre, samt lärandets villkor och förutsättningar.

Därför ska du i friare form skriva 1-2 sidor text (400 – 800 ord) med utgångspunkt (eller "inspiration") från frågorna nedan. Utgå från och använd Reflektionsdokument-mallen som du kan ladda ner från Bilda (Bilda/Dokument/Seminarium 1/Reflektions-mall period-1.doc)

Du ska utgå från dessa enkla frågor (svaren kan dock bli hur djupa som helst):
• Vad har du gjort under denna period?
o Vilka kurser har du läst?
o Vad tycker du om dem, hur har det gått?
o Vad annat har du lagt din tid på (i eller utanför högskolan) som har varit viktigt i ditt liv och som du känner för att berätta om?
• Vad har du INTE gjort under denna period? (Vad har du fördröjt eller skjutit upp som du "borde" ha gjort?)
• Hur har du studerat?
• Hur önskar du att du hade studerat?
• Vad har du lärt dig under denna period (på eller utanför KTH)?

De två frågorna i fet stil ovan anknyter särskilt till årets tema, "prokrastinering", men du har full frihet att själv välja vilka frågor du vill fördjupa dig i (det är inte en hinderbana – du måste inte svara på alla frågor).


2) Reflektionsdokumentet; temadelen – tema "prokrastinering" (skrivuppgift 2/2)
---------------------------------------------------------------------------------------------
Många av oss är regelbundna prokrastinerare. Det finns många ursäkter och kanske också en bra (t.ex. psykologiska/evolutionära) orsaker till att vi inte sällan väljer att förhala och skjuta upp saker. Icke desto mindre kan dessa (o)vanor lätt bli en black om foten utifrån hur högre studier och dagens arbetsliv är utformat samt de krav som ställs på individen i vårt moderna samhälle. Prokrastinering är inte minst, eller till och med särskilt ofta ett problem inom högre studier. Vardagliga exempel på prokrastinering inom högre studier kan till exempel röra sig om:

• Att utgå från att det aldrig uppstår några problem med kollektivtrafiken; att istället för att ta ett tidigare tåg utgå från glädjekalkyler vad beträffar väntetider och anslutningar (vilket inte sällan resulterar i 5-10-15 minuters sen ankomst).
• Att vilja, men att inte fullfölja intentionen att från början följa med i kursen man precis börjat läsa.
• Att börja plugga inför en tenta för sent.
• Att börja jobba med en uppsats, en skrivuppgift eller ett projektarbete först efter att det börjar brinna i knutarna.
• …[eget exempel]

Jag (Daniel Pargman) funderar ibland över mina egna vanor och skrev i våras på min akademiska blogg:

-------------

"I don't think I read enough academic literature when I was a ph.d. student. Sure, I read quite some now and then, but the problem, as I identified it later, was that I read quite some now and then, but at other times I didn't read very much at all. So, on average, I'm not sure that that much got read. After having finished my ph.d. I worked in industry for a while, and when I went back to academia, I felt that I needed some new reading habits and I devised a scheme that rested on three principles:
[…]

- Read a minimum of 25 pages of non-fiction/scientific books each weekday (for a minimum of 125 pages per week).
- Read a minimum of 15 pages of fiction each day (for a minimum of 105 pages per week).
- Every second book should be work-related (media, Internet, online communities, social media etc.) and every second book is related to my non-work interests (energy, peak oil, sustainability, climate change etc.).

With this system, around two non-fiction books get read every month and so I have to select the new books I buy very carefully.
[…]

These rules probably sound reasonably insane to most people, but they do get the job done and they do get the books read."

-------------

Tema-uppgiften denna gång handlar om att i löpande text och med stöd av enkäten och textunderlaget reflektera över följande frågor:
• Väckte någon eller några speciella frågor i enkäten (i Bilda) några tankar om dina egna (eller andras) vanor?
• Kom den poäng och den klassificering du fick i testets första del som en överraskning, eller bekräftade det bara det du redan hade på känn? Har du några reflektioner kring detta?
• Har du några synpunkter på texten? Håller du med, eller finns det något du vänder dig emot? Vad? Varför?
• Har du tidigare känt att prokrastinering är ett problem för dig? När? I vilka sammanhang? Använd gärna konkreta exempel.
• När gäller istället motsatsen, dvs. att inget får komma mellan dig och uppgiften som du har tagit dig an? Kan denna motivation utsträcka sig även till "skoluppgifter" ibland?
• Om prokrastinering sällan eller inte alls är ett problem för dig, vilka strategier använder du dig då av för att bemästra det? Har du tagit medvetna anti-prokrastineringssteg?
• Om du tillhör den minoritet av studenter som inte brukar fördröja eller skjuta upp saker, vilka är då dina bästa knep och råd till de som har problem med detta?
• Hur har ditt prokrastinerande förändrats över tiden (t.ex. mellan gymnasiet och högskolan, eller från första året på högskolan till senare år, eller genom att din användning av medieteknik och sociala medier förändrats över tiden)?

Du måste inte svara på alla frågorna ovan. Välj den eller de som du finner mest intressanta och skriv 1-2 sidor (400 – 800 ord) om denna/dessa.

Däremot SKA du fundera över om du i Reflektionsdokumentet kan och vågar formulera ett eller flera löften som berör dina personliga studie- eller andra vanor. Du kommer i så fall att bli ombedd att återknyta till dessa löften om ett halvår för att utvärdera och reflektera över hur det har gått! Du ska formulera ditt/dina löften i form av en punktlista (använd den som redan finns i malldokumentet som du laddat ner från Bilda – se ovan).

OBS! Det finns även två extra frågor i malldokumentet (som inte är speciellt omfattande) som du ska besvara. Du kan alltså inte fullfölja uppgifterna du ska göra inför seminarium 1 utan att först ladda ner malldokumentet från Bilda! Dokumentet finns tillgängligt både som .doc (MS Word) och som .pdf-fil.

Den som inte kan bärga sig i ett halvår (till seminarium 3 när vi återkommer till årets tema) kan hålla tillgodo med dessa populärvetenskapliga texter om prokrastinering:

• "A historical view of procrastination" – prokrastinering i en historisk och kulturell kontext
• "Procrastination and morality" – är prokrastinering en synd?
• "Escape artists" – börjar med ett fängslande personligt porträtt av en kronisk prokrastinerare


3) Ladda upp ditt dokument i Bilda och läs andras dokument
----------------------------------------------------------------------
Ladda upp ditt Reflektionsdokument i din projektgrupps dokument-area. Om du går i ettan och inte gjort detta tidigare eller om du har gjort det tidigare men är det allra minsta osäker på hur du ska gå tillväga för att göra detta bör du ladda ner och se den 1.5 minuter långa filmen (screencast) "Ladda upp fil till Bilda.mov" som jag gjorde förra året och som återfinns i Bilda/Dokument.

OBS! Det är lätt att man råkar lägga sitt dokument i sin privata dokument-area istället för i projektgruppens dokument-area. Man får tyvärr ingen feedback från systemet om man gör detta och resultatet är då att varken grupphandledaren eller övriga gruppmedlemmar kan läsa ditt dokument! Se filmen/screencast ovan!
OBS! Namnge ditt dokument "2011 Sem-1 Pargman" (men med ditt eget efternamn såklart).

Deadline för att ladda upp Reflektionsdokumentet är samma för alla - två dagar innan de första grupperna ska ses, det vill säga måndagen den 24 oktober vid lunchtid (klockan 12). Observera att denna deadline gäller även för de grupper som ska träffas först senare, i november! Glöm inte att efter deadline ladda ner och läsa dina gruppkamraters Reflektsionsdokument!


Proint-karma
---------------
Att ladda upp sitt dokument för sent, på fel ställe (så att grupphandledare och övriga gruppmedlemmar inte kan läsa det) eller inte alls; att utebli från proint-seminariet (av vilka skäl det än må vara) etc. kommer att resultera i "dålig karma". Observera att det är en mycket bra idé att skriva och ladda upp ditt reflektionsdokument även om du inte har möjlighet att delta på seminariet, samt att det också är en bra idé att delta på ett seminarium även om du inte har skrivit och laddat upp ett Reflektionsdokument!

Dålig karma från olika proint-seminarier ackumuleras under läsåret och summeras i slutet av vårterminen. Dålig karma kommer att resultera i en extrauppgift som ska utföras i slutet av period 4 för att du ska få årets moment i kursen godkänt. Om du istället gör allt rätt (tar del av dina gruppkamraters alster innan seminariet samt deltar aktivt på proint-seminarierna) så resulterar detta i "bra karma". Det betyder att du kommer att få din lärares uppskattning samt att du i ditt nästa liv kommer att återfödas på en mer fördelaktig position i samhället (i vilket fall garanterar vi att du inte kommer att återfödas som en ryggradslös mördarsnigel eller en armfoting).


Nästa proint-seminarium
----------------------------
Tema-uppgiften till nästa proint-seminarium (i januari) kommer att handla om elektroniska meritportföljer. De som går i ettan kommer inte att behöva skapa en portfölj till detta tillfälle utan kommer att få en annan uppgift. Alla andra ska arbeta vidare med sin portfölj från förra året (eller skapa en portfölj ifall ni inte har gjort det tidigare). För den som redan nu vill veta mer och börja förbereda sig kan ni titta på instruktionerna från förra året. De kommer visserligen att modifieras men duger gott som utgångspunkt för den som vill börja tänka på sin portfölj redan under hösten. Förra årets instruktioner återfinns i Bilda/Dokument/Seminarium 1/Portfölj-instruktioner.pdf.

Vinn två biobiljetter!
-----------------------
Om du är nöjd med din portfölj från förra året kan du nominera den till vår "bästa portfölj"-tävling. De tre vinnande bidragen får två biobiljetter vardera! Vi som håller i kursen får en portfölj av portföljer och kan hänvisa årets portfölj-snickare till dessa inspirerande exempel. Skicka ett mail till pargman@kth.se med ämnesraden "Bästa portföljen!". Sista dagen för att nominera din portfölj är tisdagen den 1 november (men skicka hellre ditt mail idag istället för att skjuta upp detta till morgondagen :-).

Lycka till!

/Daniel Pargman

---
The message is sent from the event DM1578 Programintegrerande kurs 2011/2012.

tisdag 11 oktober 2011

DM1578 - Proint-information 2011/2012 inklusive datum och tider för semiarium 1

Hej.

Året proint-kurs drar igång och vi kommer att genomföra det första seminariet om några veckor, i skarven mellan period 1 och period 2. I detta mail finns viktig information om årets kurs.

Q: Vad ska man göra inför seminarium 1?
A: Läs de instruktioner som följer i ett separat mail senare denna vecka.

Q: Vilken grupp är jag med i?
A: Gå in i Bilda, välj aktiviteten (gruppen) "DM1578 Programintegrerande kurs 2011/2012", leta dig fram till deltagarlistorna och klicka på ditt eget namn för att få besked om vilken grupp du är med i. Uppemot 95% av de som gick kursen förra året är med i samma grupper som förra året - däremot har vi roterat alla lärare (utom Leif Handberg)!

Q: Varför får jag detta mail, jag är färdig med kursen!
A: Hör av dig till Daniel Pargman (pargman@kth.se) angående detta så kommer du att slippa fler mail framöver (detta mail skickas till mer än 300 studenter).

Q: Behöver jag bara gå på ett seminarium denna termin?
A: Seminarium 1 är det enda seminariet under 2011. De övriga tre seminarierna kommer att infalla mellan period 2 och 3 (slutet av januari), mellan period 3 och 4 (slutet av mars) och efter period 4 (slutet av maj). Däremot ingår ytterligare ett moment under 2011 i denna kurs - att närvara på sistaårsstudenternas slutredovisning på deras stora projektkurs "Future of Media". Datumet är ännu inte fastslaget, men kommer att infalla någon gång i eller strax efter mitten av december. Eftersom kursen har flyttat från vår- till höstterminen har varken 1:orna eller 2:orna hört en sådan presentation tidigare (senaste presentationen var i slutet av VT2010).

Q: Hjälp, jag kan inte komma när min grupp ska träffas, vad gör jag?
A: Du ska helst vara med när just din grupp ska träffas, men om du absolut inte kan så har du möjlighet att byta till någon av de övriga tre grupper som din grupphandledare (lärare) förestår. Ta kontakt direkt med din grupphandledare och meddela detta. Ta inte kontakt med Daniel Pargman (kursansvarig) annat än om du är med i en av hans 4 grupper.

Q: Hjälp, ingen av dessa fyra tider passar mig, vad gör jag?
A: Du gör vad du kan; läser instruktionerna, genomför uppgiften och laddar upp den i Bilda enligt instruktionerna. Meddela din grupphandledare att du inte kan närvara och förbered dig på att få en restuppgift i slutet av läsåret.

Q: Varför ska inte min grupp träffas den 26 eller den 28 oktober?
A: Olyckligtvis är tre av lärarna är utomlands under vecka 43 och deras sammanlagt 12 grupper måste alltså träffas senare, efter att de är tillbaka i Sverige.

Q: Jag råkade radera detta mail, hur gör jag för att få informationen igen?
A: Alla mail med information och instruktioner (som till exempel detta mail) publiceras automatiskt på kursens blogg, <http://dm1578.blogspot.com>. Gå dit och leta upp gamla meddelanden för att hitta den information du letar efter eller för att återuppliva kursens höjdpunkter.


Tid och plats för seminarium 1
-----------------------------------

Christer Lie
Grupp 1 - on 26 oktober 14.20-15.40 i 1635
Grupp 2 - on 26 oktober 15.40-17.00 i 1635
Grupp 3 - fre 28 oktober 13.00-14.20 i 1635
Grupp 4 - fre 28 oktober 14.20-15.40 i 1635

Leif Handberg
Grupp 5 - on 2 november 08.00-09.20 i 1625
Grupp 6 - on 2 november 13.00-14.20 i 1635
Grupp 7 - on 2 november 14.20-15.40 i 1635
Grupp 8 - on 2 november 15.40-17.00 i 1635

Daniel Pargman
Grupp 9 - on 26 oktober 13.00-14.20 i 1439
Grupp 10 - on 26 oktober 14.20-15.40 i 1439
Grupp 11 - fre 28 oktober 13.00-14.20 i 1439
Grupp 12 - fre 28 oktober 14.20-15.40 i 1439

Trille Fellstenius
Grupp 13 - on 26 oktober 09.20-10.40 i 1439
Grupp 14 - on 26 oktober 10.40-12.00 i 1439
Grupp 15 - fre 28 oktober 09.20-10.40 i 1537
Grupp 16 - fre 28 oktober 10.40-12.00 i 1537

Leif Dahlberg
Grupp 17 - on 26 oktober 14.20-15.40 i 1625
Grupp 18 - on 26 oktober 15.40-17.00 i 1625
Grupp 19 - fre 28 oktober 13.00-14.20 i 4523
Grupp 20 - fre 28 oktober 14.20-15.40 i 4523

Alex Jonsson
Grupp 21 - må 7 november kl 13.00-14.20 i 1635
Grupp 22 - må 7 november kl 14.20-15.40 i 1635
Grupp 23 - ti 8 november kl 10.40-12.00 i 1635
Grupp 24 - on 9 november kl 13.00-14.20 i 1635

Cecilia Teljas
Grupp 25 - on 26 oktober 10.40-12.00 i 1635
Grupp 26 - on 26 oktober 13.00-14.20 i 1635
Grupp 27 - fre 28 oktober 09.20-10.40 i 1635
Grupp 28 - fre 28 oktober 10.40-12.00 i 1635

Pernilla Josefsson
Grupp 29 - må 31 oktober 13.00-14.20 i 1625
Grupp 30 - må 31 oktober 14.20-15.40 i 1625
Grupp 31 - ti 1 november 14.20-15.40 i 1625
Grupp 32 - ti 1 november 15.40-17.00 i 1625

Björn Hedin
Grupp 33 - fre 28 oktober 09.20-10.40 i 1625
Grupp 34 - fre 28 oktober 10.40-12.00 i 1625
Grupp 35 - fre 28 oktober 13.00-14.20 i 1625
Grupp 36 - fre 28 oktober 14.20-15.40 i 1625

Hälsningar från

Daniel Pargman,
Christer L, Leif H, Trille F, Leif D, Alex J, Cecilia T, Pernilla J och Björn H


---
The message is sent from the event DM1578 Programintegrerande kurs 2011/2012.