torsdag 16 december 2010

Proint-seminarium 2 - Seminarieuppgiften

Hej.

Nedan följer instruktioner inför prointseminarium 2 i slutet av januari. Eftersom temauppgiften denna gång går ut på att skapa en elektronisk portfölj är det bra att ni har gott om tid på er att förbereda er inför seminariet - därav det tidiga utskicket. Jag bifogar även ett dokument som innehåller samma info som det långa mailet nedan fast bättre formatterad, det är troligtvis en bättre idé att öppna/läsa/skriva ut filen istället för att läsa texten nedan!

Hälsningar

/Daniel Pargman

--------------------------


DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik – 2010/2011 – seminarium 2 (januari 2011)

DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik brukar ha en återkommande uppgift som går ut på att reflektera över de kurser man läst under den gångna perioden, samt en tematisk extrauppgift som brukar variera från gång till gång. Denna gång handlar den tematiska uppgiften om elektroniska portföljer.

Till proint-seminarium 2 ska du göra fem saker:

1. Läsa igenom detta dokument noggrant. Eftersom det har visat sig att många läser slarvigt och gör fel uppmanar jag dig att gärna skriva ut texten på papper och bocka av – för att vara helt säker på att du inte missar något viktigt eller gör något knasigt! Målsättningen är att detta dokument ska innehålla fullständiga och uttömmande instruktioner inför seminarium 2.

Kommentar: Om du vill läsa något tidigare meddelande som gått ut per mail så finns alla dessa "arkiverade" på http://dm1578.blogspot.com/

2. Jobba med temat för seminarium 2 – elektroniska portföljer. Du ska, beroende på vilket år du läser, göra endera av följande uppgifter (se vidare instruktioner nedan):

a. Om du läser tredje året (eller högre): jobba vidare med (eller gör helt om) den elektroniska portfölj du skapade i proint-kursen förra året. OBS! Detta gäller (efter samråd med Leif H) även för de som går 4:e året och som läser arbint-kursen!

b. Om du läser andra året: skapa en elektronisk portfölj (du såg exempel på dessa förra året).

c. Om du läser första året: titta på och ge konstruktiv kritik till dina äldre gruppkamraters elektroniska portföljer. Du slipper att göra en portfölj själv i år eftersom du inte hunnit producera så mycket som kan ligga i din portfölj ännu inom ramen för utbildningen!

3. Skriva ett reflektionsdokument. Detta reflektionsdokument ska innehålla två delar; en reflektionsdel och en temadel. Se vidare instruktioner nedan.

4. Ladda upp ditt reflektionsdokument i Bilda senast tisdagen den 18 januari klockan 12.00 – så att din grupphandledare och övriga medlemmar i din grupp har möjlighet att ta del av ditt dokument innan seminariet.

Kommentar: Ungefär hälften av alla grupper kommer att träffas torsdag den 20 januari och de återstående grupperna kommer att träffas onsdagen den 26 januari (se schemat på http://dm1578.blogspot.com/2010/12/schema-for-proint-seminarium-2-jan-2011.html. Alla grupper har dock samma deadline och den infaller två dagar innan första proint-tillfället.

Kommentar: Att ladda upp sitt dokument för sent, på fel ställe (så att grupphandledare och övriga gruppmedlemmar inte kan hitta det) eller inte alls, att utebli från proint-seminariet (av vilka skäl det än må vara) etc. kommer att resultera i "bad karma" (http://en.wikipedia.org/wiki/Karma). Bad karma från olika proint-seminarier summeras och kommer att resultera i en extrauppgift som ska utföras under period 4. Om du istället gör allt rätt (inklusive aktivt deltagande på proint-seminariet – också genom att du innan seminariet tar del av dina gruppkamraters alster) så resulterar detta i "good karma". Mer information om detta kommer att komma upp på kursens hemsida under period 3.

5. Förbereda dig till seminariet genom att läsa dina gruppkamraters uppladdade dokument.


2 Elektroniska portföljer

Bakgrund – om elektroniska portföljer
--------------------------------------------------

En återkommande uppgift i proint-kursen är att jobba med sin elektroniska portfölj. Vad är då en elektronisk portfölj? Enligt Wikipedia är det:

a collection of electronic evidence assembled and managed by a user, usually on the Web. Such electronic evidence may include inputted text, electronic files, images, multimedia, blog entries, and hyperlinks. […] the same portfolio might be used for multiple purposes."

Det finns en hel del djupare tankar kring användningen av (elektroniska) portföljer ("portfolios"). I denna kurs krafsar vi bara lite på ytan kring användningen av portföljer som ett hjälpmedel för lärandet.

Portföljmetodikens ursprung är hantverkares och konstnärers användning av portföljer som ett sätt att visa upp ett urval av sina arbeten och sin utveckling som yrkesmänniskor över tiden. I utbildningssammanhang började portfolios att användas inom olika konstnärsutbildningar där portföljen till att börja med bara var en plats där man samlande utvalda verk. Med tiden utvecklades denna praktik mot att portfolion användes även för bedömning och betygssättning. Konststudenter var då tvungna att bli mer selektiva vad beträffar vilka verk de samlade i sin portfölj och också reflektera över och motivera vilka verk som var med och varför. Från kostnärsutbildningar spreds portföljtänkande vidare till kurser i praktiskt skrivande ("creative writing") och sedan vidare till många olika ämnen och på många olika utbildningsnivåer.

Det finns flera olika typer av portföljer, till exempel "showcase/representational/career portfolios" som visar upp det bästa man har att visa upp, "growth/developmental portfolios" som visar på din utveckling över tiden, "reflective portfolios" som även omfattar personliga reflektioner över innehållet och den egna utvecklingen och "comprehensive portfolios" som visar upp rubbet. Ni ska inte sammanställa "comprehensive portfolios"! Det vi ber er om ligger istället närmast "showcase" och era reflektioner finns i reflektionsdokumentet (se nedan).

Observera att din portfölj inte behöver inskränka sig till att beröra endast aktiviteter som har varit del av din utbildning. Du kan med fördel ha med annat som du finner relevant; en hobby eller andra aktiviteter (föreningar, KTH-aktiviteter av annat slag som Armada, sektionen, kåren etc.).

Grundläggande i portföljmetodiken är att man som student ska uppmuntras att välja ut och reflektera över egna alster, motivera sina val och därigenom sätta mål och utveckla framgångsrika strategier för sitt eget lärande. Dessutom kan (nuvarande eller framtida) lärare utvärdera studentens prestationer, utveckling och lärandeprocesser. På KTH finns det av praktiska skäl inte möjligt att följa upp varje student/portfölj på detta sätt och kanske är det inte heller riktigt lika relevant som på vissa andra (praktiska, yrkesmässiga, konstnärliga) utbildningar där studentens personliga utveckling står i fokus på ett helt annat sätt.

Utifrån arbetet med att upprätta, regelbundet underhålla (vilket inkluderar att man även tar bort saker som inte längre är intressanta/relevanta att visa upp) och löpande utveckla sin portfölj kan man som student förbättra sitt eget lärande och sina prestationer. Detta genom att man uppmuntras att fundera över hur väl man lyckats nå uppsatta mål, vad man har gjort bra (och vad man är bra på att göra), vad man har gjort mindre bra (och vad som inte är ens starka sidor).

Själva portföljen kan fylla flera funktioner samtidigt:
• Den kan vara plats där man läggar egna saker för att hålla reda på dem (arbeten, skisser, blogg/logg-/dagbok etc.)
• Utgöra en personlig samling av artefakter/produkter/saker och reflektioner över egna prestationer, styrkor, bästa arbeten och över inlärningsprocessen.
• Vara ett pedagogiskt hjälpmedel i lärandeprocessen (som "tvingar" till reflektion och ansvar).
• En uppvisningsplats och ett hjälpmedel för att kommunicera med andra (arbetsgivare, lärare, föräldrar, studiekamrater osv.)


Uppgiften – din elektroniska portfölj
--------------------------------------------------

Gå igenom de kurser du läst hittills under din utbildning och leta efter arbetsprover (filer) som du känner dig nöjd med eller som åtminstone pekar på färdigheter och insikter som du har fått. Det kan röra sig om uppsatser, dataprogram, filmer, screencasts, photoshopbilder mm. Dessa ska du sammanställa i in portfölj under lämpliga kategorier (som du får välja själv, t.ex. "skriftlig framställning", "webbprogrammering", "filmning", "design" ). Dessa arbetsprover motsvaras av en text i reflektionsdokumentet där du beskriver vad arbetsprovet i fråga är, och vad det står för.

Du kan använda valfritt verktyg för att göra din portfölj så länge som din handledare och övriga deltagare i din grupp kan komma åt den på ett enkelt sätt. Du kan välja mellan att:

• Göra en websida
• Göra en "websida" med ett bloggverktyg
• Göra ett Word-dokument med länkar till dokument på webben
• Göra filerna tillgängliga på Internet på annat sätt, t.ex. genom Google docs eller Dropbox.

Utifrån mina egna erfarenheter och förra årets presentationer skulle jag personligen starkt rekommendera ett lättanvänt bloggverktyg som Blogger/blogspot (blogger.com) eller Wordpress (worldpress.com) – ifall du inte vill ha total kontroll och göra en websida från början till slut. Med dessa verktyg går det att få fram förvånanvärt snygga "websidor" med en relativt liten arbetsinsats. Trots att jag personligen använder Blogger tycker jag det verkar som Wordpress är mer avancerat och tillåter fler saker – det känns som att det som finns i Wordpress idag dyker upp hos Blogger imorgon (eller senare…).

Tyvärr samlade vi lärare inte på oss bra exempel från förra årets elektroniska portföljer. Bättring ska ske, men jag får för närvarande hänvisa till samma portföljer som förra året:

• Karin Hartzell; http://www.khartzell.se/efolio/
• Anna Malmlöf; http://www.annamalmlof.se/?c=2
• Thomas Fritz; http://sites.google.com/a/upc.umu.se/fritz/meritportf%C3%B6lj-1
• Alex Olwal; http://www.csc.kth.se/~alx/
• Daniel Pargman; http://danielpargman.blogspot.com

Bortom dessa instruktioner blev alla även varskodda inför seminarium 1 (oktober) om att nästa uppgift rörde era elektroniska portföljer så jag hoppas att ni i år – när ni har lite mer tid på er – får ihop suveräna portföljer!


3a) Reflektionsdokumentet; reflektionsdelen
--------------------------------------------------

Så här skrev jag inför årets första proint-tillfälle (oktober/november 2010):

Tidigare har många reflektionsdokument tenderat att dra mot att bli en extra kurs-utvärdering, men tyngdpunkten ska i högre utsträckning ligga på att du vänder blicken inåt och funderar över det egna lärandet, lärprocessen, när/vad du lär dig bättre respektive sämre och lärandets villkor och förutsättningar.

Eftersom vi lärare som läser era dokument var nöjda med den lite friare formen vid det föregående tillfället kommer vi att använda oss av den också denna gång. Reflektionsdelen består alltså även denna gång av att skriva 1-2 sidor text (400 – 800 ord). Utgå från det nya reflektionsdokumentet ("Reflektions-mall period-2.doc") som du kan ladda ner från Bilda (under fliken "Dokument").

Du ska även denna gång utgå från de enkla frågor som finns i mall-dokumentet (svaren kan dock bli hur komplexa och djupa som helst):


3b) Reflektionsdokumentet; temadelen – elektronisk portföljer
--------------------------------------------------

Du som läser i årskurs två eller högre och som har gjort en portfölja ska:
• Skriva var andra gruppmedlemmar kan hitta din portfölj på Internet
• I löpande text reflektera över frågor som handlar om din portfölj och som finns uttryckta ovan samt i malldokumentet.

Du som läser årskurs ett och som inte har gjort en portfölj ska:
• Titta på dina äldre gruppkamraters portföljer och ge återkoppling och konstruktiv kritik till dem enligt frågorna i malldokument.
• Ni som läser första året har två dagar på er att genomföra er uppgift och era dokument ska laddas upp i Bilda senast den 20 januari kl 12.00.

Se alltså vidare de "ledande frågor"/"ingångar" som finns inne i själva malldokumentet (som finns att hämta i Bilda/Dokument!).


4) Ladda upp dokumentet i Bilda och läs andras dokument
--------------------------------------------------

Till skillnad från tidigare år ska du bara ladda upp ditt reflektionsdokument på ett enda ställe, nämligen din projektgrupps dokument-area. Trots förenklade rutiner för att ladda upp ditt dokument bommar fortfarande förvånansvärt många på denna uppgift. Om du är det minsta osäker på hur du ska göra detta bör du se den 1.5 minuter korta uppladdade filmen (screencast) "Ladda upp fil till Bilda" som finns på samma ställe som reflektions-mallen ovan (under fliken "Dokument"). OBS! Namnge ditt dokument "2010 Sem-2 Pargman" (men med ditt egen efternamn såklart). Deadline är som sagt tisdagen den 18 januari kl 12.00.


Bonus-erbjudande till en eller två studenter: Kartlägg medieteknikalumnernas post-KTH-karriärer.
--------------------------------------------------
Detta tillhör inte seminarieuppgiften utan är ett fristående erbjudande som åker snålskjuts på att det når precis alla medieteknikstudenter. Det är i princip samma text som skickades ut inför förra seminariet men jag skickar det ännu en gång eftersom ingen ännu har uttryckt sitt intresse för att genomföra denna uppgift. OBS! Med lite arbete skulle det nog gå att omformulera uppgiften nedan så att den blev till ett kandidat-examensarbete (för dig som läser tredje året och som ska skriva exjobb under vårterminen). Hör av dig ifall du är intresserad av att göra ett sådant examensarbete!


Ovan skriver jag fritt och utan att ha speciellt mycket på fötterna om var medieteknialumnerna jobbar. Sanningen är att vi har ganska dålig koll och att vi alla (ni studenter och vi som jobba på medieteknik) undrar vad våra före detta studenter sysslar med. Jag vet hur vi kan få reda på det.

Jag har ett konto på LinkedIn (http://www.linkedin.com). Jag brukar svara ja när någon student vill länka till mig och jag känner honom/henne. Bara några få studenter har länkat till mig, men genom dessa studenters nätverk går det lätt att nå alla som har läst på MT och som har ett LinkedIn-konto (75%, 90%, 95% av alla studenter?).

Jag kungör alltså här möjligheten att genomföra ett individuellt (utrednings-)projekt, och, det går att tillgodoräkna sig poäng på utbildningen för att genomföra denna uppgift genom att den genomföras inom ramen för kursen DM2905 "Individuell kurs i medieteknik" (http://www.kth.se/student/kurser/kurs/DM2905).

Kursen finns som 6, 7.5 eller 9 hp. Jag erbjuder mig att handleda/examinera den student som vill åta sig denna uppgift. Det kan tänkas att flera studenter är intresserade att genomföra denna "mini-utredning" och jag tar därför emot individuella "ansökningar" (1 sida) fram tills månadsskiftet oktober/november. Skriv till mig om just du vill genomföra denna uppgift och beskriv också varför, och vad det är som gör dig särskilt lämpad. Eventuellt kan två studenter göra denna uppgift tillsammans.

Jag hoppas kunna presentera och använda mig av resultaten inom DM1578 Programintegrerande kurs redan under innevarande läsår så det är viktigt att du kan starta med uppgiften redan i år eller allra senast i början av nästa år. Ange även hur det ligger till med din tid i din ansökan.

Jag har redan en del idéer om hur man kan gå tillväga rent praktiskt för att gå vidare, men detta diskuteras med fördel vidare mellan mig och studenten/studenterna ifråga.

Hälsningar

/Daniel Pargman


---
The message is sent from the event DM1578 Programintegrerande kurs 2010/2011.

torsdag 9 december 2010

Schema för proint-seminarium 2 (jan 2011)

Hej.

Nedan följer ett schema för proint-seminarium 2 som går av stapeln i slutet av januari. Jag återkommer senare med info om uppgiften (december) samt om lokaler för seminarierna nedan (januari).

Vi har jobbat med en förändrad stuktur för kursen under hösten, detta kommer att avspeglas i en uppdaterad kurshemsida som i bästa fall besvarar alla frågor ni kan tänkas ha om kursen - men kurshemsidorna kommer tyvärr inte att uppdateras förrän i början av nästa år.

Se även kommentarerna nedan (grupp 1-4, 25-28).

Jag önskar er en trevlig ledighet över jul och nyår.


/Daniel Pargman

Grupp Datum Tid Plats

Nils Enlund:
Grupp 01 onsdag 26/1 10.40-12.00 x
Grupp 02 torsdag 20/1 09.20-10.40 x
Grupp 03 torsdag 20/1 10.40-12.00 x
Grupp 04 onsdag 26/1 09.20-10.40 x

Leif Handberg:
Grupp 05 onsdag 26/1 14.20-15.40 x
Grupp 06 torsdag 20/1 14.20-15.40 x
Grupp 07 torsdag 20/1 15.40-17.00 x
Grupp 08 onsdag 26/1 13.00-14.20 x

Christer Lie:
Grupp 09 onsdag 26/1 10.40-12.00 x
Grupp 10 torsdag 20/1 14.20-15.40 x
Grupp 11 torsdag 20/1 15.40-17.00 x
Grupp 12 onsdag 26/1 09.20-10.40 x

Per-Anders Forstorp:
Grupp 13 torsdag 20/1 13.00.14.30 x
Grupp 14 torsdag 20/1 08.00-09.20 x
Grupp 15 torsdag 20/1 09.20-10.40 x
Grupp 16 torsdag 20/1 10.40-12.00 x

Daniel Pargman:
Grupp 17 onsdag 26/1 10.40-12.00 x
Grupp 18 torsdag 20/1 13.00-14.20 x
Grupp 19 torsdag 20/1 14.20-15.40 x
Grupp 20 onsdag 26/1 09.20-10.40 x

Trille Fellestenius:
Grupp 21 onsdag 26/1 15.40-17.00 x
Grupp 22 torsdag 20/1 14.20-15.40 x
Grupp 23 torsdag 20/1 15.40-17.00 x
Grupp 24 onsdag 26/1 14.20-15.40 x

Leif Dahlberg:
Grupp 25 onsdag 26/1 15.40-17.00 x
Grupp 26
Grupp 27
Grupp 28

Johan Stenberg:
Grupp 29 torsdag 20/1 13.00-14.30 x
Grupp 30 torsdag 20/1 08.00-09.20 x
Grupp 31 torsdag 20/1 09.20-10.40 x
Grupp 32 torsdag 20/1 10.40-12.00 x

Stefan Hrastinski:
Grupp 33 onsdag 26/1 15.40-17.00 x
Grupp 34 onsdag 26/1 10.40-12.00 x
Grupp 35 onsdag 26/1 13.00-14.20 x
Grupp 36 onsdag 26/1 14.20-15.40 x


Kommentarer:
- Leif Dahlberg har mycket undervisning. Antingen kommer han att lyckas frigöra fler tider under de aktualla dagarna eller så kommer han att skaka fram tider under andra dagar.
- Nils Enlund ska gå i pension i vår, Björn Hedin ska bli ny grupphandledare för grupperna 1-4. Eventuellt kan han vara med på en del av mötena ovan.


---
The message is sent from the event DM1578 Programintegrerande kurs 2010/2011.

tisdag 26 oktober 2010

Proint-seminarium 1 - Seminarieuppgiften

Hej.

Seminarieuppgiften till seminarium 1 följer dels som (lång) text nedan samt som bilaga till detta mail (Word-dokument, finare formaterat och lättare att läsa). Dokumentet finns också tillgänglig bland kursens ("aktivitetens") dokument i Bilda.

På samma ställe finns också ett mall-dokument ("prointmall sem-1") som ni kan ladda ner och använda när ni gör uppgiften nedan, samt en kort film som visar hur man gör när man laddar upp sitt dokument i Bilda.

Hälsningar

/Daniel PargmanDM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik – 2010/2011 – seminarium 1 (oktober/november 2010)

DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik brukar ha en återkommande uppgift som går ut på att reflektera över de kurser man läst under den gångna perioden, samt en tematisk extrauppgift som brukar variera från gång till gång.

Till detta tillfälle ska du göra tre saker:
- Läsa igenom detta dokument noggrant samt även läsa artikeln ”Wow! I låtsasvärlden finns riktiga affärsnäsor” (DN, 30 augusti 2010, http://www.dn.se/spel/wow-i-latsasvarlden-finns-riktiga-affarsnasor-1.1161490)
- Skriva ett Reflektionsdokument. Detta reflektionsdokument ska innehålla två delar; reflektionsdelen och temadelen. Se vidare instruktioner nedan
- Ladda upp dokumentet i Bilda så att din grupp kan ta del av det och läs övriga gruppdeltagares dokument innan seminariet.


Allmänt
---------
Tidigare teman i den programintegrerande kursen har till exempel varit:
- Varför du valde att läsa medieteknik och hur utbildningen hittills har motsvarat dina förväntningar.
- Kulturer och ethos för teknologer, KTH-teknologer och medieteknikteknologer (http://www.csc.kth.se/utbildning/kth/kurser/DM1578/integmed09/examination0910/0910-sem2/)
- Anställningsbarhet (http://www.csc.kth.se/utbildning/kth/kurser/DM1578/integmed08/examination/0809-sem4/)


Vi går denna period vidare med temat ”anställningsbarhet”, men väljer att här problematisera och fördjupa relationen mellan utbildningen och arbetslivet.


1) Reflektionsdokumentet; reflektionsdelen (uppgift 1)
---------
Det finns ett tryck från vissa/många studenter och från lärare att tänka på varje enskild kurs i termer av vilken nytta man kan ha av den senare i utbildningen, vilken nytta man kommer att ha av den när man ska söka arbete, eller vilken nytta man har av en viss kurs när man redan jobbar i näringslivet . Även de frågor ni regelbundet har besvarat inom ramen för denna kurs kan tolkas som att de ”disciplinerar” er att regelbundet tänka på, och aldrig glömma bort framtiden, ”nyttan” av varje specifik kurs, och näringslivets och arbetslivets önskemål och krav på er här och nu. Även om ingen vet hur framtiden ser ut kan man säga att den redan nu koloniserar nutiden och ställer krav både på utbildningen och på er här och nu. Men, handen på hjärtat, hur lätt är det att besvara frågor där man ska avgöra nyttan av en viss kurs även fast många studenter som kommit halvvägs genom utbildningen (fortfarande) inte har en aaaning om vad de vill bli och vad de ska jobba med när de är färdiga?

Tidigare har många reflektionsdokument tenderat att dra mot att bli en extra kurs-utvärdering, men tyngdpunkten ska i högre utsträckning ligga på att du vänder blicken inåt och funderar över ditt egna lärandet, lärprocessen, när/vad du lär dig bättre respektive sämre och lärandets villkor och förutsättningar.

Därför, och efter två år av en ganska strikt (och regelbundet återkommande) form på frågorna, så öppnar vi denna gång som ett experiment upp för en betydligt friare form. Reflektionsdelen består helt enkelt denna gång av att skriva 1-2 sidor text (400 – 800 ord). Utgå från Reflektionsdokumentet (”Reflektions-mall period-1.doc”) som du kan ladda ner från Bilda (under fliken ”Dokument”).

Du ska därför denna gång utgå från dessa enkla frågor (svaren kan dock bli hur djupa som helst):
- Vad har du gjort under denna period?
o Vilka kurser har du läst?
o Vad annat har du lagt din tid på (i eller utanför högskolan) som har varit viktigt i ditt liv?
- Hur har du studerat?
- Vad har du lärt dig sedan sist?


2) Reflektionsdokumentet; temadelen – tema ”anställningsbarhet” (uppgift 2)
---------
Av många olika skäl är det svårt att i sin utbildning ”sikta” på näringslivet. Det är svårt att veta hur det ser ut om tre eller fem år, i vilket skick det befinner sig då, och vad som kommer att efterfrågas vid denna tidpunkt (hög- eller lågkonjuktur, på jakt efter nya förmågor eller i färd att säga upp dem, boom inom [inrikting X] eller rena ökenvandringen?). En ytterligare komplikation är att det inte finns något klart mål då det inte finns något eller några storföretag som vardera ”suger upp” 10% i varje avgångsklass på medieteknik (som på en del andra civilingenjörsutbildningar).

Men även om det fanns ett klart mål som man siktade på (Volvo, AstraZeneca, Ericsson eller Framtidsfabriken & Icon Medialab) är det inte säkert att man inom en högre utbildning vill sikta just på ett specifikt mål. Snarare brukar kvalificerade yrkesutbildningar (KY) göra exakt just detta – sikta på klara mål – men det är ju inte en sådan utbildning ni läser på KTH! Det finns alltid en konflikt mellan spets och bredd. På kort sikt kan det kanske hända att man har större nytta av spetskurser (kanske). Men på lite längre sikt och om man senare vill söka andra jobb och flytta sig ”i sidled” i arbetslivet kan det istället vara så att ”bredd” är till större nytta.

Ytterligare en fråga är om högre utbildning alltid har till syfte att ”beväpna” studenten med kunskaper och förmågor som maximerar möjligheten att få jobb (imorgon eller i framtiden). Det kan finnas andra mål som man också borde ta hänsyn till, till exempel att man som student ska stöta på perspektiv som gör att man måste ta ställning i etiska frågeställningar. Ytterligare ett perspektiv handlar om allas vår roll som samhällsmedborgare (till skillnad från andra roller så som studenter, framtida arbetstagare, konsumenter etc.).

Man kan jämföra ett utbildningsprogram med processen att ta fram ett datorprogram. Datorprogrammet ska ha en massa bra egenskaper; det ska vara tillförlitligt, lätt att underhålla, lätt att förändra, generellt, effektivt, lättanvänt etc. Det är inte helt lätt att ta rätt beslut när allt måste vägas mot allt annat, och när vissa ideal dessutom kan stå emot varandra och när allt måste vägas mot att det dessutom finns begränsningar i tid och pengar. På motsvarande sätt är det inte helt lätt att avgöra vilka kurser och vilka kunskaper som den optimala utbildningen ska tillhandahålla – utifrån att det finns många olika krav och nyttor med en utbildning.

Just utifrån allt detta, samt att det verkar som medieteknik-alumnerna jobbar på många olika, små företag (se vidare nedan) kan det hända att egna studieintressen och (medierelaterade eller andra) fritidsintressen är ännu viktigare att odla för er medieteknikstudenter än för andra studenter på KTH. Kan det kanske hända att en kurs som väcker nya tankar och impulser är lika viktig eller kanske ännu viktigare än en kurs som lär ut vissa konkreta kunskaper (som är lätta att lista på ditt CV)?

Läs artikeln i DN där Jonas Thente är lyrisk över hans f.d. ”chef” i det rollspelsgille han var med i World of Warcraft. Omdömet är att hon var bästa chefen någonsin och att näringslivets chefer står sig slätt i jämförelse.

Tema-uppgiften denna gång handlar om att i löpande text reflektera över följande frågor:
- Förhållandet mellan formella respektive informella kunskaper och meriter. Exemplifiera gärna egna, konkreta intressen.
- Förhållandet mellan kunskaper från studierna respektive medieteknikrelaterade eller andra (fritids-)intressen. Exemplifiera gärna egna, konkreta intressen.
- Borde alla spela (eller bli chefer/gillesledare i) World of Warcraft som komplement (eller istället för?) att utbilda sig på medieteknik? Borde du lägga mer tid på att ”bli någon” på nätet; spindeln i nätet på Facebook, bloggdrottning, gillesledare i ett onlinespel eller den som tar hand om ett diskussionsforum?
- Det optimala jobbet; är det något som man strävar emot eller något som bara du själv kan skapas?

Du måste inte svara på alla fyra frågorna ovan. Välj den/de som du finner mest intressanta och skriv 1-2 sidor (400 – 800 ord) om denna/dessa.


3) Ladda upp dokumentet i Bilda och läs andras dokument (uppgift 3)
---------
Tidigare har alla studenter varit tvungna att ladda upp och lägga sina reflektionsdokument till två olika ställen i Bilda. Det har skapat mycket förvirring och inte sällan blivit fel. Från och med nu ska ni därför bara ladda upp ert dokument en gång och till ett ställe. Detta ställe är din projektgrupps dokument-area. Om du är det minsta osäker på hur du ska göra detta bör du se den 1.5 minuter långa uppladdade filmen (screencast) ”Ladda upp fil till Bilda” som finns på samma ställe som reflektions-mallen ovan (under fliken ”Dokument”). OBS! Namnge ditt dokument ”2010 Sem-1 Pargman” (men med ditt egen efternamn såklart).

Tyvärr är dessa instruktioner sena. De borde ha gått ut tidigare, för minst en vecka sedan, men jag var tyvärr bortrest förra veckan och hann inte få färdigt instruktionerna innan dess. Många av er ska ha sina seminarier redan på torsdag. För att era grupphandledare och era kamrater ska hinna läsa dem måste ni ladda upp dokumenten senast på onsdag den 27 oktober. Jag vet att det är ont om tid och beklagar det. Det blir även ont om tid för era grupphandledare och kamrater att hinna läsa era dokument och jag beklagar även detta. Trots detta vore det önskvärt om dokumenten var uppladdade vid lunchtid och nödvändigt att de är uppladdade framåt eftermiddagen.

För de av er som ska träffas den 4 november finns det mer tid. Ni ska ladda upp era dokument i Bilda senast två dagar dessförinnan, det vill säga tisdagen den 2 november klockan 12 på dagen.


Nästa proint-seminarium
---------
Tema-uppgiften till nästa proint-seminarium (i januari) kommer att handla om elektroniska meritportföljer. De som går i ettan kommer inte att behöva skapa en portfölj till detta tillfälle utan kommer att få en annan uppgift att komplettera med,alla andra ska arbeta vidare med sin portfölj från förra året (eller skapa en ifall det inte är gjot). För den som redan nu vill veta mer och börja förbereda sig kan ni titta på instruktionerna från förra året: (http://www.csc.kth.se/utbildning/kth/kurser/DM1578/integmed09/examination0910/0910-sem3/)


Bonus-erbjudande till en eller två studenter: Kartlägg medieteknikalumnernas jobb.
---------
Detta tillhör inte seminarieuppgiften utan är ett fristående erbjudande som visserligen anknyter till seminarieuppgiften (ovan), men som främst åker snålskjuts på att detta meddelande når precis alla medieteknikstudenter.

Ovan skriver jag fritt och utan att ha speciellt mycket på fötterna om var medieteknialumnerna jobbar. Sanningen är att vi har ganska dålig koll och att vi alla (ni studenter och vi som jobba på medieteknik) undrar vad våra före detta studenter sysslar med. Jag vet hur vi kan få reda på det.

Jag har ett konto på LinkedIn (http://www.linkedin.com). Jag brukar svara ja när någon student vill länka till mig och jag känner honom/henne. Bara några få studenter har länkat till mig, men genom dessa studenters nätverk går det lätt att nå alla som har läst på MT och som har ett LinkedIn-konto (75%, 90%, 95% av alla studenter?).

Jag kungör alltså här möjligheten att genomföra ett individuellt (utrednings-)projekt, och, det går att tillgodoräkna sig poäng på utbildningen för att genomföra denna uppgift genom att den genomföras inom ramen för kursen DM2905 ”Individuell kurs i medieteknik” (http://www.kth.se/student/kurser/kurs/DM2905).

Kursen finns som 6, 7.5 eller 9 hp. Jag erbjuder mig att handleda/examinera den student som vill åta sig denna uppgift. Det kan tänkas att flera studenter är intresserade att genomföra denna ”mini-utredning” och jag tar därför emot individuella "ansökningar" (1 sida) fram tills månadsskiftet oktober/november. Skriv till mig om just du vill genomföra denna uppgift och beskriv också varför, och vad det är som gör dig särskilt lämpad. Eventuellt kan två studenter göra denna uppgift tillsammans.

Jag hoppas kunna presentera och använda mig av resultaten inom DM1578 Programintegrerande kurs redan under innevarande läsår så det är viktigt att du kan starta med uppgiften redan i år eller allra senast i början av nästa år. Ange även hur det ligger till med din tid i din ansökan.

Jag har redan en del idéer om hur man kan gå tillväga rent praktiskt för att gå vidare, men detta diskuteras med fördel vidare mellan mig och studenten/studenterna ifråga.

Hälsningar

/Daniel Pargman
---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs 2010/2011.

måndag 25 oktober 2010

Proint-seminarium 1 - Schema

Hej alla studenter som ska läsa Proint (DM1578) i år.

Jag hoppas er tenta-vecka förlöpte väl. Själv var jag på en konferens utomlands. Tyvärr hann jag inte göra färdigt allt inför periodens proint-seminarier (to 28 okt eller to 4 nov) innan jag åkte. I detta mail finns information om tider och platser. Information om uppgiften som ska utföras följer senare under dagen.

1) Om allt har klaffat ska du inte ha någon annan undervisning varken torsdag 28 oktober och torsdag 4 november än just ett (1) proint-seminarium (80 minuter). Om du läser högre årskurser/kurser som ges av andra institutioner kan det dock uppstå krockar med annan undervisning.
- Schemat med tider och platser finns bifogat i detta meddelande (nedan), samt på webben:
https://spreadsheets.google.com/pub?key=0AjSX1UzPXs2MdHRlODdqRVlVSlB1UUQtdlFXZTI1bUE&hl=en&single=true&gid=6&output=html
- Två lärare är utomlands under perioden och har fått senarelägga sina seminarier, särskild information följer per mail till grupp 13-16 och grupp 25-28.

2) Schemakrockar/förhinder. Trots allt uppstår det ibland problem för vissa studenter. Om så är fallet ska du:
- I första hand tillfälligt byta grupp till någon annan grupp som din grupphandledare förestår/föreslår.
- Meddela din grupphandledare detta på förhand (per mail).
- Om du är bortrest/läser utomlands etc. och inte kan vara med alls på seminariet ska du även meddela din grupphandledare detta.
- Även om du är borta från ett seminarium ska du ändå göra alla uppgifter du kan göra och lämna in de dokument du kan lämna in.

3) Vissa studenter som får detta meddelande är inte anmälda till kursen (och har därför inte blivit tilldelade någon grupp). Meddela mig (pargman@kth.se) om så är fallet och du vill/ska läsa kursen i år. Om du är osäker kan du gå in i Bilda och se efter om du är med i någon grupp.

Hälsningar

/DanielNils Enlund:
Grupp 01 torsdag 28 09.20-10.40 1635
Grupp 02 torsdag 28 10.40-12.00 1635
Grupp 03 torsdag 4 09.20-10.40 1537
Grupp 04 torsdag 4 10.40-12.00 1537

Leif Handberg:
Grupp 05 torsdag 28 14.20-15.40 1439
Grupp 06 torsdag 4 10.40-12.00 1439
Grupp 07 torsdag 4 13.00-14.20 1439
Grupp 08 torsdag 4 14.20-15.40 1439

Christer Lie:
Grupp 09 torsdag 4 10.40-12.00 4523
Grupp 10 torsdag 4 13.00-14.20 1635
Grupp 11 torsdag 4 14.20-15.40 1635
Grupp 12 torsdag 4 15.40-17.00 1635

Per-Anders Forstorp:
Grupp 13 måndag 8 15.20-16.40 1625
Grupp 14 torsdag 11 08.00-09.20 1625
Grupp 15 torsdag 11 09.20-10.40 1625
Grupp 16 torsdag 11 10.40-12.00 1625

Daniel Pargman:
Grupp 17 torsdag 28 08.00-09.20 1439
Grupp 18 torsdag 28 09.20-10.40 1439
Grupp 19 torsdag 28 10.40-12.00 1439
Grupp 20 torsdag 4 09.20-10.40 1439

Trille Fellestenius:
Grupp 21 torsdag 28 09.20-10.40 1625
Grupp 22 torsdag 28 10.40-12.00 1625
Grupp 23 torsdag 28 13.00-14.20 1625
Grupp 24 torsdag 28 14.20-15.40 1625

Leif Dahlberg:
Grupp 25 tisdag 9 08.40-10.00 1635
Grupp 26 tisdag 9 14.00-15.20 1635
Grupp 27 tisdag 9 15.20-16.40 1635
Grupp 28 ondag 10 15.20-16.40 1635

Johan Stenberg:
Grupp 29 torsdag 28 13.00-14.20 4423
Grupp 30 torsdag 4 08.00-09.20 1635
Grupp 31 torsdag 4 09.20-10.40 1635
Grupp 32 torsdag 4 10.40-12.00 1635

Stefan Hrastinski:
Grupp 33 torsdag 28 10.40-12.00 1537
Grupp 34 torsdag 28 13.00-14.20 1635
Grupp 35 torsdag 28 14.20-15.40 1635
Grupp 36 torsdag 28 15.40-17.00 1635---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs 2010/2011.