tisdag 26 oktober 2010

Proint-seminarium 1 - Seminarieuppgiften

Hej.

Seminarieuppgiften till seminarium 1 följer dels som (lång) text nedan samt som bilaga till detta mail (Word-dokument, finare formaterat och lättare att läsa). Dokumentet finns också tillgänglig bland kursens ("aktivitetens") dokument i Bilda.

På samma ställe finns också ett mall-dokument ("prointmall sem-1") som ni kan ladda ner och använda när ni gör uppgiften nedan, samt en kort film som visar hur man gör när man laddar upp sitt dokument i Bilda.

Hälsningar

/Daniel PargmanDM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik – 2010/2011 – seminarium 1 (oktober/november 2010)

DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik brukar ha en återkommande uppgift som går ut på att reflektera över de kurser man läst under den gångna perioden, samt en tematisk extrauppgift som brukar variera från gång till gång.

Till detta tillfälle ska du göra tre saker:
- Läsa igenom detta dokument noggrant samt även läsa artikeln ”Wow! I låtsasvärlden finns riktiga affärsnäsor” (DN, 30 augusti 2010, http://www.dn.se/spel/wow-i-latsasvarlden-finns-riktiga-affarsnasor-1.1161490)
- Skriva ett Reflektionsdokument. Detta reflektionsdokument ska innehålla två delar; reflektionsdelen och temadelen. Se vidare instruktioner nedan
- Ladda upp dokumentet i Bilda så att din grupp kan ta del av det och läs övriga gruppdeltagares dokument innan seminariet.


Allmänt
---------
Tidigare teman i den programintegrerande kursen har till exempel varit:
- Varför du valde att läsa medieteknik och hur utbildningen hittills har motsvarat dina förväntningar.
- Kulturer och ethos för teknologer, KTH-teknologer och medieteknikteknologer (http://www.csc.kth.se/utbildning/kth/kurser/DM1578/integmed09/examination0910/0910-sem2/)
- Anställningsbarhet (http://www.csc.kth.se/utbildning/kth/kurser/DM1578/integmed08/examination/0809-sem4/)


Vi går denna period vidare med temat ”anställningsbarhet”, men väljer att här problematisera och fördjupa relationen mellan utbildningen och arbetslivet.


1) Reflektionsdokumentet; reflektionsdelen (uppgift 1)
---------
Det finns ett tryck från vissa/många studenter och från lärare att tänka på varje enskild kurs i termer av vilken nytta man kan ha av den senare i utbildningen, vilken nytta man kommer att ha av den när man ska söka arbete, eller vilken nytta man har av en viss kurs när man redan jobbar i näringslivet . Även de frågor ni regelbundet har besvarat inom ramen för denna kurs kan tolkas som att de ”disciplinerar” er att regelbundet tänka på, och aldrig glömma bort framtiden, ”nyttan” av varje specifik kurs, och näringslivets och arbetslivets önskemål och krav på er här och nu. Även om ingen vet hur framtiden ser ut kan man säga att den redan nu koloniserar nutiden och ställer krav både på utbildningen och på er här och nu. Men, handen på hjärtat, hur lätt är det att besvara frågor där man ska avgöra nyttan av en viss kurs även fast många studenter som kommit halvvägs genom utbildningen (fortfarande) inte har en aaaning om vad de vill bli och vad de ska jobba med när de är färdiga?

Tidigare har många reflektionsdokument tenderat att dra mot att bli en extra kurs-utvärdering, men tyngdpunkten ska i högre utsträckning ligga på att du vänder blicken inåt och funderar över ditt egna lärandet, lärprocessen, när/vad du lär dig bättre respektive sämre och lärandets villkor och förutsättningar.

Därför, och efter två år av en ganska strikt (och regelbundet återkommande) form på frågorna, så öppnar vi denna gång som ett experiment upp för en betydligt friare form. Reflektionsdelen består helt enkelt denna gång av att skriva 1-2 sidor text (400 – 800 ord). Utgå från Reflektionsdokumentet (”Reflektions-mall period-1.doc”) som du kan ladda ner från Bilda (under fliken ”Dokument”).

Du ska därför denna gång utgå från dessa enkla frågor (svaren kan dock bli hur djupa som helst):
- Vad har du gjort under denna period?
o Vilka kurser har du läst?
o Vad annat har du lagt din tid på (i eller utanför högskolan) som har varit viktigt i ditt liv?
- Hur har du studerat?
- Vad har du lärt dig sedan sist?


2) Reflektionsdokumentet; temadelen – tema ”anställningsbarhet” (uppgift 2)
---------
Av många olika skäl är det svårt att i sin utbildning ”sikta” på näringslivet. Det är svårt att veta hur det ser ut om tre eller fem år, i vilket skick det befinner sig då, och vad som kommer att efterfrågas vid denna tidpunkt (hög- eller lågkonjuktur, på jakt efter nya förmågor eller i färd att säga upp dem, boom inom [inrikting X] eller rena ökenvandringen?). En ytterligare komplikation är att det inte finns något klart mål då det inte finns något eller några storföretag som vardera ”suger upp” 10% i varje avgångsklass på medieteknik (som på en del andra civilingenjörsutbildningar).

Men även om det fanns ett klart mål som man siktade på (Volvo, AstraZeneca, Ericsson eller Framtidsfabriken & Icon Medialab) är det inte säkert att man inom en högre utbildning vill sikta just på ett specifikt mål. Snarare brukar kvalificerade yrkesutbildningar (KY) göra exakt just detta – sikta på klara mål – men det är ju inte en sådan utbildning ni läser på KTH! Det finns alltid en konflikt mellan spets och bredd. På kort sikt kan det kanske hända att man har större nytta av spetskurser (kanske). Men på lite längre sikt och om man senare vill söka andra jobb och flytta sig ”i sidled” i arbetslivet kan det istället vara så att ”bredd” är till större nytta.

Ytterligare en fråga är om högre utbildning alltid har till syfte att ”beväpna” studenten med kunskaper och förmågor som maximerar möjligheten att få jobb (imorgon eller i framtiden). Det kan finnas andra mål som man också borde ta hänsyn till, till exempel att man som student ska stöta på perspektiv som gör att man måste ta ställning i etiska frågeställningar. Ytterligare ett perspektiv handlar om allas vår roll som samhällsmedborgare (till skillnad från andra roller så som studenter, framtida arbetstagare, konsumenter etc.).

Man kan jämföra ett utbildningsprogram med processen att ta fram ett datorprogram. Datorprogrammet ska ha en massa bra egenskaper; det ska vara tillförlitligt, lätt att underhålla, lätt att förändra, generellt, effektivt, lättanvänt etc. Det är inte helt lätt att ta rätt beslut när allt måste vägas mot allt annat, och när vissa ideal dessutom kan stå emot varandra och när allt måste vägas mot att det dessutom finns begränsningar i tid och pengar. På motsvarande sätt är det inte helt lätt att avgöra vilka kurser och vilka kunskaper som den optimala utbildningen ska tillhandahålla – utifrån att det finns många olika krav och nyttor med en utbildning.

Just utifrån allt detta, samt att det verkar som medieteknik-alumnerna jobbar på många olika, små företag (se vidare nedan) kan det hända att egna studieintressen och (medierelaterade eller andra) fritidsintressen är ännu viktigare att odla för er medieteknikstudenter än för andra studenter på KTH. Kan det kanske hända att en kurs som väcker nya tankar och impulser är lika viktig eller kanske ännu viktigare än en kurs som lär ut vissa konkreta kunskaper (som är lätta att lista på ditt CV)?

Läs artikeln i DN där Jonas Thente är lyrisk över hans f.d. ”chef” i det rollspelsgille han var med i World of Warcraft. Omdömet är att hon var bästa chefen någonsin och att näringslivets chefer står sig slätt i jämförelse.

Tema-uppgiften denna gång handlar om att i löpande text reflektera över följande frågor:
- Förhållandet mellan formella respektive informella kunskaper och meriter. Exemplifiera gärna egna, konkreta intressen.
- Förhållandet mellan kunskaper från studierna respektive medieteknikrelaterade eller andra (fritids-)intressen. Exemplifiera gärna egna, konkreta intressen.
- Borde alla spela (eller bli chefer/gillesledare i) World of Warcraft som komplement (eller istället för?) att utbilda sig på medieteknik? Borde du lägga mer tid på att ”bli någon” på nätet; spindeln i nätet på Facebook, bloggdrottning, gillesledare i ett onlinespel eller den som tar hand om ett diskussionsforum?
- Det optimala jobbet; är det något som man strävar emot eller något som bara du själv kan skapas?

Du måste inte svara på alla fyra frågorna ovan. Välj den/de som du finner mest intressanta och skriv 1-2 sidor (400 – 800 ord) om denna/dessa.


3) Ladda upp dokumentet i Bilda och läs andras dokument (uppgift 3)
---------
Tidigare har alla studenter varit tvungna att ladda upp och lägga sina reflektionsdokument till två olika ställen i Bilda. Det har skapat mycket förvirring och inte sällan blivit fel. Från och med nu ska ni därför bara ladda upp ert dokument en gång och till ett ställe. Detta ställe är din projektgrupps dokument-area. Om du är det minsta osäker på hur du ska göra detta bör du se den 1.5 minuter långa uppladdade filmen (screencast) ”Ladda upp fil till Bilda” som finns på samma ställe som reflektions-mallen ovan (under fliken ”Dokument”). OBS! Namnge ditt dokument ”2010 Sem-1 Pargman” (men med ditt egen efternamn såklart).

Tyvärr är dessa instruktioner sena. De borde ha gått ut tidigare, för minst en vecka sedan, men jag var tyvärr bortrest förra veckan och hann inte få färdigt instruktionerna innan dess. Många av er ska ha sina seminarier redan på torsdag. För att era grupphandledare och era kamrater ska hinna läsa dem måste ni ladda upp dokumenten senast på onsdag den 27 oktober. Jag vet att det är ont om tid och beklagar det. Det blir även ont om tid för era grupphandledare och kamrater att hinna läsa era dokument och jag beklagar även detta. Trots detta vore det önskvärt om dokumenten var uppladdade vid lunchtid och nödvändigt att de är uppladdade framåt eftermiddagen.

För de av er som ska träffas den 4 november finns det mer tid. Ni ska ladda upp era dokument i Bilda senast två dagar dessförinnan, det vill säga tisdagen den 2 november klockan 12 på dagen.


Nästa proint-seminarium
---------
Tema-uppgiften till nästa proint-seminarium (i januari) kommer att handla om elektroniska meritportföljer. De som går i ettan kommer inte att behöva skapa en portfölj till detta tillfälle utan kommer att få en annan uppgift att komplettera med,alla andra ska arbeta vidare med sin portfölj från förra året (eller skapa en ifall det inte är gjot). För den som redan nu vill veta mer och börja förbereda sig kan ni titta på instruktionerna från förra året: (http://www.csc.kth.se/utbildning/kth/kurser/DM1578/integmed09/examination0910/0910-sem3/)


Bonus-erbjudande till en eller två studenter: Kartlägg medieteknikalumnernas jobb.
---------
Detta tillhör inte seminarieuppgiften utan är ett fristående erbjudande som visserligen anknyter till seminarieuppgiften (ovan), men som främst åker snålskjuts på att detta meddelande når precis alla medieteknikstudenter.

Ovan skriver jag fritt och utan att ha speciellt mycket på fötterna om var medieteknialumnerna jobbar. Sanningen är att vi har ganska dålig koll och att vi alla (ni studenter och vi som jobba på medieteknik) undrar vad våra före detta studenter sysslar med. Jag vet hur vi kan få reda på det.

Jag har ett konto på LinkedIn (http://www.linkedin.com). Jag brukar svara ja när någon student vill länka till mig och jag känner honom/henne. Bara några få studenter har länkat till mig, men genom dessa studenters nätverk går det lätt att nå alla som har läst på MT och som har ett LinkedIn-konto (75%, 90%, 95% av alla studenter?).

Jag kungör alltså här möjligheten att genomföra ett individuellt (utrednings-)projekt, och, det går att tillgodoräkna sig poäng på utbildningen för att genomföra denna uppgift genom att den genomföras inom ramen för kursen DM2905 ”Individuell kurs i medieteknik” (http://www.kth.se/student/kurser/kurs/DM2905).

Kursen finns som 6, 7.5 eller 9 hp. Jag erbjuder mig att handleda/examinera den student som vill åta sig denna uppgift. Det kan tänkas att flera studenter är intresserade att genomföra denna ”mini-utredning” och jag tar därför emot individuella "ansökningar" (1 sida) fram tills månadsskiftet oktober/november. Skriv till mig om just du vill genomföra denna uppgift och beskriv också varför, och vad det är som gör dig särskilt lämpad. Eventuellt kan två studenter göra denna uppgift tillsammans.

Jag hoppas kunna presentera och använda mig av resultaten inom DM1578 Programintegrerande kurs redan under innevarande läsår så det är viktigt att du kan starta med uppgiften redan i år eller allra senast i början av nästa år. Ange även hur det ligger till med din tid i din ansökan.

Jag har redan en del idéer om hur man kan gå tillväga rent praktiskt för att gå vidare, men detta diskuteras med fördel vidare mellan mig och studenten/studenterna ifråga.

Hälsningar

/Daniel Pargman
---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs 2010/2011.

Inga kommentarer: